Pravidla užití

Fotografie poskytuje územně samosprávný celek Karlovarský kraj a autoři fotografií bezplatně k propagačním účelům Karlovarského kraje v tuzemsku a v zahraničí.

Fotografie z fotobanky si můžete z webových stránek www.kvpoint.cz stáhnout bezplatně, a to pouze k propagačním a nekomerčním účelům, pro zveřejnění v cizině i v tuzemsku. Nekomerčním užitím se rozumí zveřejnění v tištěných periodikách a v neprodejných propagačních materiálech (např. v katalozích cestovních kanceláří a v neprodejných propagačních letácích či v neprodejných publikacích nebo uveřejnění v elektronickém katalogu cestovní agentury na webu). V periodickém tisku (noviny, časopisy) lze vyžívat jednotlivých fotografií pouze za účelem zpravodajským a to v odůvodněné míře. Dále mohou novináři využít fotografií pro účely propagace České republiky. V ostatních případech se považuje užití bez souhlasu autora za porušení autorských práv.

Kdekoliv použijete fotografie z webu www.kvpoint.cz, musíte uvést nejméně jednou v tištěném materiálu a na každé straně v elektronické publikaci (např. webové stránky) následující text a autora fotografie (fotografií): "Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje.", přičemž při elektronické publikaci (např. webové stránky) musí být www.kvpoint.cz aktivním odkazem.

Web je spuštěn od srpna 2009 a neustále doplňován a rozvíjen. Máte-li k jeho provozu, či obsahu jakékoli připomínky, budeme za ně vděčni na adrese monika.slipkova@kr-karlovarsky.cz.

Upozornění

V případě, že máte zájem o užití fotografií ke komerčním účelům (např. do prodejných publikací) je nezbytně nutné obrátit se na autora. Souhlas s užitím díla musí dát autor díla. Pořizovatel fotobanky, tj. Karlovarský kraj uživatele fotobanky upozorňuje, že v případné porušení níže uvedených práv pořizovatel fotobanky, či autora fotografie (fotografií), bude postupováno ze strany pořizovatele fotobanky, či autora fotografií dle příslušných právních předpisů, upravujících ochranu práv pořizovatele fotobanky, či autora fotografií, zejména pak uplatnění ochrany práv pořizovatele fotobanky, či autora fotografií u příslušného soudu, včetně případné náhrady vzniklé škody.

Uživatelé zároveň nejsou oprávněni jednotlivé fotografie nebo jejich celky užívat v rozporu s oprávněnými zájmy pořizovatele databáze, zejména je užívat systematicky či opakovaně. Fotobanku, a to jak jednotlivé fotografie, tak jejich celky, lze užívat jen v přiměřeném rozsahu a způsobem a účelu, které za běžného užívání nezasahují do autorských práv pořizovatele fotobanky. Za přiměřené a běžné užívání lze považovat zejména použití fotografií k propagaci v tištěné podobě, při prezentacích, inzerci apod. Za nepřiměřený rozsah a způsob užití pořizovatel zejména považuje vytváření na webových stránkách cestovních kanceláří databází složených z fotografií z webu www.kvpoint.cz. Uživatelé fotobanky nejsou oprávněni užívat fotografie v rozporu s oprávněnými zájmy pořizovatele databáze Karlovarského kraje. Užíváním fotobanky nesmí být dotčeno výlučné právo autora na poskytnutí svolení k užívání v jakýchkoliv prodejných propagačních materiálech publikacích či kalendářích, které slouží ke komerčním účelům.